شماره جاری: دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-124 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی