دوفصلنامه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی (JSCD) - مرور