دوفصلنامه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی (JSCD) - داور - داوران