دوفصلنامه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی (JSCD) - واژه نامه اختصاصی