دوفصلنامه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی (JSCD) - مقالات آماده انتشار