دوفصلنامه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی (JSCD) - شماره جاری